Historické budovy

Oprava sakrálnych a historických budov

Oprava sakrálnych a historických budovKaždá historická stavba je jedinečná a vyžaduje individuálne riešenie. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s rekon-štrukciou historických a pamiatkovo chránených objektov realizujeme projekty s veľkou dôslednosťou, kvalitou a dôrazom na detail. Vieme zabezpečiť projektovú dokumentáciu a spoluprácu s pamiatkovým úradom pri riešení technologických postupov. Spolupracujeme s renomovanými reštaurátormi.

Odvlhèenie základov a múrov

 • navrhneme realizáciu presúšania prúdiacim vzduchom, podrezanie muriva, injektážou
 • po preschnutí omietok zrealizujeme certifikovaný sanaèný systém na murivo
 • odvedieme dažïovú vodu od budovy
 • Oprava veží a striech kostolov, historických budov, kaštieľov

  • výmena tesárskych prvkov, montáž novej strešnej konštrukcie
  • dodávka a montáž strešnej krytiny, kompletné klampiarske, pokrývaèské a výškové práce, montáž bleskozvodov

  Maľovanie interiéru kostolov

  • obnova a vytvorenie novej štukovej výzdoby
  • maľovanie iluzívnej ornamentiky
  • maľovanie interiéru farebne nahladko
  • obnova a vytvorenie nových nástenných malieb (potrebné konzultovať so zainteresovanými)
  • vytvorenie umelých mramorov
  • oprava, impregnácie, náter a pozlacovanie oltárov
  • oprava, impregnácia a náter sôch
  • oèistenie, oprava, impregnácia podstavcov a sôch z pieskovca a umelého kameòa v exteriéri
  • písmomaliarske práce

  Obnova interiérov historických budov, kaštieľov a farských budov

  Oprava fasád kostolov, historických budov, kaštieľov a farských budov

  • odstránenie omietok vodným lúèom
  • oprava a výroba novej štukovej výzdoby klasickou technológiou
  • oprava poškodenej alebo vytvorenie novej omietky
  • s ohľadom na murivo a omietku navrhneme najvýhodnejší materiál na náter fasády
  • náter okien, dverí, striech a veží kostolov

  Ostatné práce

  • montáž, prenájom a demontáž lešenia
  • stolárske, rezbárske práce
  • umelecko-kováèske práce – brány, mreže, zábradlie,...
  • rekonštrukcia kúrenia, elektroinštalácie
  • maľovanie obrazov s biblickou alebo inou tématikou na požiadanie objednávateľa s udaním námetu, veľkosti obrazu a zarámovaním
  • zabezpeèíme opravu alebo výrobu nových vitráží

  Exteriéry

  Ornamentálna maľba

  Interiérová maľba

  Obrazy

  Sochy

  Strechy, veže